Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:
  • ​​Juni 2024​

Kære ejere i Geelskovparken ​

Bestyrelsen er nu kommet på plads med de tre nye bestyrelsesmedlemmer og to nye suppleanter. Desværre har Elsebeth Paikin valgt at flytte fra Geelskovparken og forlader derfor bestyrelsen. Per Bøgebjerg er rykket op som bestyrelsesmedlem.

Vi har vedtaget en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Heri beskrives organiseringen i udvalg, beføjelser for de enkelte bestyrelsesmedlemmer, forretningsgangen for budgetopfølgning og godkendelse af udgifter mm. I forretningsorden er indført en næstformand, og valget er faldet på Michael H. Nielsen.

Bestyrelsen har indgået rammeaftaler for rådgivningsydelser med Ingeniørfirma Wissenberg A/S vedr. bygninger og anlæg samt HRMN Rådgivende Ingeniører ApS vedr. VVS.​

Grønne områder samt klipning af hække og bøgepur

Sammen med vores personale, Lars og Peter, er der udarbejdet en plan for vedligeholdelse af vores grønne områder. Her i forsommeren har der været fokus på at bekæmpe ukrudt på parkeringsarealerne, pladser og stier. Samt græsslåning. Vi har udvidet arealerne med højt græs til også at omfatte græsarealet syd for blok 8, idet vi ønsker at understøtte biodiversiteten i vores friarealer.

Vores eksterne gartnerfirma er bestilt til at klippe hække og bøgepur. Dette arbejde påbegyndes omkring 24. juni og er planlagt afsluttet inden udgangen af juli måned – afhængigt af vejrforholdene. Hække ved terrasser i blok 1, 2, 3 og 4 klippes først – derefter hække i de lave blokke samt bøgepur.

​​

Oprydning i depotrum og kældergange – sidste udkald!

Som omtalt i seneste beboerinformation sker der oprydning i foreningens depotrum i GSP 52 i løbet af juni 2024. Beboere, der har effekter stående mere end tre måneder er allerede blevet kontaktet med anmodning om at fjerne deres effekter. Effekter uden navneoplysning vil blive fjernet sammen med effekter, der ikke er afhentet på trods af henvendelse direkte til ejeren.

På samme måde fjernes effekter, der står i kældergangene i løbet af juni måned. Dette er sidste meddelelse om oprydning, der sker med afsæt i bl.a. en brandteknisk gennemgang af vores bebyggelse.

Busbetjening af Geelskovparken forringes fra december 2025

I lokalmediet Det Grønne Område, har der været omtale af beslutning om at nedlægge buslinjerne 194 og 190, der betjener busstoppestedet på Skodsborgvej umiddelbart syd for Geelskovparken.

Efter denne meddelelse har en kreds af beboer i Geelskovparken henvendt sig til Rudersdal Kommune for at beklage udsigten til forringet busbetjening. Beboergruppen har været i dialog med udvalgsformanden for den kollektive busbetjening i Rudersdal Kommune samt haft et møde med en trafikplanlægger i kommunen.

Som erstatning for buslinjerne 194 og 190 etableres en buslinje 182, der får stoppested på Skodsborgvej, ud for Geelskovparken. Buslinjen kører ad Skodsborgvej og Frederiksdalsvej forbi Virum Station og videre til Frederiksdal og ad Nybrovej til Lyngby. Buslinjen får halvtimesdrift i dagtimerne.

Der etableres en ny buslinje 183, der kører fra Vedbæk station til Lyngby, og som får stoppested øst for Teknikerbyen ved rundkørslen over for rideskolen. Linjen får 20 minutters drift i myldretiden.

Der er ophængt ruteplaner og beskrivelser af de nye buslinjer på opslagstavlen i vaskeriet.

Ændringerne forventes at træde i kraft med vinterkøreplanen fra december 2025 i forbindelse med at Letbanen indvies.

Beboergruppen består af: Line Wingender (GSP 24), Marianne Baanderup (GSP 26), Odile Jensen (GSP 50), Niels Purup (GSP 46) og Michael H. Nielsen (GSP 22). Beboergruppen vil fortsætte dialogen med kommunen for at forsøge at forbedre busbetjeningen af Geelskovparken.

Planlagte aktiviteter

Bestyrelsen har planlagt følgende aktiviteter:

  • ​Udskiftning af resterende ventilatorer i ventilationsanlæggene. Desværre har der været leveringsvanskeligheder med ventilatorer, så udskiftningen varer længere end beregnet.
  • ​Indregulering af alle ventilationsanlæg. Efter sommerferien udsendes spørgeskemaer til alle beboere vedr. installationerne i lejligheden. Efterfølgende tilses alle udsugningsanlæg, og der foretages en indregulering.
  • Planer for betonreparationer er overladt til vores rådgivningsfirma, baseret på de indberettede skader. Behovet for reparationerne vil blive vurderet og udført i prioriteret rækkefølge.
  • ​Der installeres i løbet af august et nyt betalingssystem i vaskeriet. Alle beboere vil få udleveret en vaskebrik og et aktiveringsbrev hos viceværten. Afregningen foregår automatisk via fællesbidraget. Når systemet er installeret udsendes en instruktion og der vil være en demonstration i vaskeriet.
  • Husorden for Geelskovparken vil blive revideret, bl.a. med større hensyntagen til naboerne mht. lugt og støj. Husorden vil blive fremlagt i god tid inden generalforsamlingen, hvor den skal godkendes.

Kommunikation mellem ejere/beboere og bestyrelsen

Kommunikationen mellem ejerne og bestyrelsen er meget vigtig. Vi forsøger at lave et nyhedsbrev efter hvert bestyrelsesmøde, som omdeles til alle beboere. Nyhedsbrevet og andre meddelelser kan ses på vores hjemmeside. Disse dokumenter kan også hentes på en hylde i vaskeriet eller hos varmemesteren i kontortiden.

Henvendelser fra beboere/ejere kan ske på flere måder:

  • ​Ved uregelmæssigheder vedr. forsyning af varme og vand skal henvendelse ske til varmemester pr. telefon: 4015 7133, e-mail: Kontor@geelskovparken.dk eller personligt.
  • Ved spørgsmål om fællesbidrag og varmeafregning skal henvendelse ske til administrator: DEAS, Henrik Fardrup på telefon: 3946 6952 eller e-mail: hfa@deas.dk
  • Ved øvrige henvendelser til bestyrelsen, skal det ske via e-mail til: formanden@geelskovparken.dk, eller på telefon: 4020 1168 den første tirsdag i måneden 19.00-20.00. Henvendelse bør ikke ske til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Henvendelser til formanden videresendes hvis relevant til lederen af det pågældende udvalg til behandling

Internet og telefoni

Parknet F.M.B.A. er vores leverandør af internet og fastnettelefoni. Alle lejligheder er tilsluttet internettet via lysleder, og betalingen foregår over ejerforeningens budget.

Fastnettelefoni kan tilvælges for de beboere, der ønsker det.

Oplysninger findes på www.parknet.dk. Alle har også mulighed for selvbetjening via www.mit.parknet.dk.

Hastigheden på internettet kan variere, men kan gå op til 1.000 Mbit. Vi er garanteret en hastighed på 500 Mbit, men den kan godt blive lavere uden det går ud over kvaliteten.

Hvis hastigheden bliver for lav, kan det skyldes, at der benyttes en WiFi-router, der ikke er hurtig nok. Hvis der er problemer med hastigheden, skal man henvende sig til Parknet på telefon 3690 6000. De kan måle hastigheden på den enkelte installation og afhjælpe evt. fejl. Bestyrelsen kan ikke hjælpe.

For fastnettelefonien vil de eksisterende telefoncentraler blive udskiftet d. 6. juni, hvor der om formiddagen vil være en afbrydelse af forbindelsen.

Istandsættelse af vinduer

Som det tidligere har været meldt ud, er reparationen af vinduerne på nordfacaden ikke helt foregået som planlagt.

Den tidligere bestyrelse har stoppet betalingen til Magdahl Glas & Byg ApS for det udførte arbejde, inden det var færdigt.

Denne handling har betydet at E/F Geelskovparken er blevet sagsøgt af Magdahl med påstand om betaling. Vores advokat har indgivet svarskrift, og Magdahls advokat har indgivet Replik.

Det er en meget ulykkelig situation, fordi vi står tilbage med nogle vinduer, som er mangelfuldt repareret. Da arbejdet ikke er færdigmeldt, er der ikke udarbejdet mangellister, som kan danne baggrund for opretning af fejl fra Magdahls side.

Vi har desværre ikke mulighed for at udbedre fejlene, før end der er en afklaring af sagen med Magdahl. Bestyrelsen arbejder på at få en afklaring så hurtigt som muligt i samarbejde med vores advokat.

God sommer

Vi kan nu nyde de mange blomster i terrassehaver, bede og altaner. Vi skal dog erindre om, at altankasser skal anbringes bag altanbrystningen (betonpladen) og ikke højere end denne (vedtægternes §11). I terrassehaverne skal beplantningen holdes under overboens overside af altanbrystningen (Husordenens pkt. 2).

Med sommerlig hilsen

Bestyrelsen

Har du spørgsmål eller ​ønsker du at høre nærmere?

E/F Geelskovparken

Geelskovparken 2-54, Søllerød, 2830 Virum

Ejendomskontor GP 18

Varmemesteren kan kontaktes på kontor@geelskovparken.dk

Telefon: +45 40 15 71 33

Kontor-og telefontider

​Mandag

​kl 07.30 - 08.00

​Onsdag

​kl 17.30  - 18.00

Fredag

​kl 07.30 - 08.00

Fredag

​kl 15.30  - 16.00

Bebyggelsen ligger skråt over for Teknikerbyen ved Skodsborgvej på en stor, skrånende grund med Geelskov som nærmeste nabo

Administrator fra kl 08.00

DEAS Ejendomsadministration CVR 43104810 er administrator for Geelskovparken.

​Dirch Passers Alle 76, 2000 Frederiksberg

​Geelskovparkens kontaktperson hos DEAS er Henrik Fardrup.​

Henrik kan kontaktes på tlf.: 39 46 69 52 eller e-mail: hfa@deas.dk