Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

GP-nyt​ November 2023

Kære ejere i Geelskovparken

Den største vedligeholdelsesopgave i Geelskovparken lakker mod enden

Snedkergennemgang af vinduer og terrassedøre, både fællesarbejder og individuelle bestillinger, er næsten afsluttet. Nu påbegyndes udskiftning til energiruder for de ejere, der har ønsket det.

Som tidligere orienteret udestår færdigmaling af vinduer i nord, samt hvor der har været udført ekstra arbejder med udlusning i træet for at rette op på mangler eller tidligere forkert udførte reparationer.

Opgaven med den nødvendige vedligeholdelse af vinduer har derfor vokset sig større end forventet, og har omfattet 2/3 af lejlighederne. De øverste etager kræver i fremtiden oftere vedligeholdelse og maling end øvrige etager.

Magdahl søger, men har vanskeligt ved at finde ny beslag, og oplyser, at skydedøre går dårligt, hvor glidere og lister er smurt med fedt, der er stivnet. Der kan hver enkelt ejer medvirke ved at undgå fedt og kun smøre med olie, der ikke stivner.

Når arbejderne afsluttes i foråret 2024 vil vinduer og terrassedøre være vedligeholdt til mange års længere levetid. Opgaven er løst på en økonomisk ansvarlig måde for ejerne og ejerforeningen.

Motionsrum opbygges

Den ekstra ordinære generalforsamling har med overvældende majoritet vedtaget at anvende kr. 495.000 på færdiggørelse af lokalet til motionsrum og kr. 75.000 til indretning.

Der er etableret en gruppe af 7 ejere, der har vist interesse for at deltage i at vælge motionsmaskiner og indrette det nye motionsrum. Anvendelse af motionsrummet vil fortsat baseres på brugerbetaling foreløbig sat til kr. 1.200 årligt.

Nedlæggelse af svømmebassinet har markant reduceret ejerforeningens energiudgifter.

Beton- altangulv og gavlskader – vi minder om - giv meddelelse

Der er skader på vores bygninger og mure. Flere lejligheder har synlige betonskader, også på altangulve. Bestyrelsen søger oplyst omfanget og hvor. Derfor send en email til Henrik Mai, der herefter gerne vil planlægge en gennemgang og udbedring i løbet af 2024.

Derfor hjælp til og send en email med beskrivelse af skaden og sted til hma@geelskovparken.dk.

Hjemmesiden er aktiv

Besøg Geelskovparkens nye hjemmeside, den er ganske indbydende at bruge. Den er delt i en åben del og en del med begrænset adgang, hvor der kræves adgangsoplysninger. Alle ejere har fået tildelt et adgangsnavn og et password. Ønsker du at få oplyst dine adgangsoplysninger, skal du blot udfylde blanketten til administrator på hjemmesiden og sende den til administrator, så får du på email oplysningen. Administrator noterer samtidig jeres email for fremtidig digitalisering af kommunikationen mellem bestyrelse, administration og hver enkelt ejer.

En ejer søges, f.eks. en lærer eller en ejer med kommunikations erfaring, der kunne give en hjælpende hånd med at ajourføre hjemmesiden. Så sig gerne til, hvis du ønsker at være lidt aktiv i ejerforeningen.

Ønsker fra mange naboer – overhold husorden

Det er et ønske fra mange ejere, at Husorden overholdes. Det gentages derfor, overhold venligst husorden.

Det gælder fortsat, at man ikke på stille private ejendele i opgange og kældergange, varevogne parkeret på parkeringsarealet, bevoksninger der breder sig til naboen eller ud i bøgepurren. Bestyrelsen opfordrer alle ejere til at tænke over, om I overholder vores husorden.

Husorden og vedtægter

Efter, at der for et par år siden blev lovgivet og vedtaget en normalvedtægt for ejerforeninger, er der behov for at tilpasse ejerforeningens særvedtægt, der er lyst på ejendommen. Det gælder også for husorden.

Tilpasningen skal ske på en måde, så Geelskovparkens vedtægter består med de særlige paragraffer, der blev lagt for 50 år siden, men ændres til normalvedtægtens krav. Opgaven skal løses sammen med DEAS juridiske afdeling.

Bestyrelsen ser på om forslag kan nå frem til generalforsamlingen 14. marts 2024. Udkast vil blive sendt ud i god tid således, at der forinden kan holdes et orienteringsmøde ledet af DEAS.

Afskærmning for pæren i Albertslund standere langs de høje blokke

Lampeglasset øverst mod bygningerne er blevet afskærmet, så pæren ikke mere lyser direkte ind i stuelejlighederne.

Vaskeriet

To defekte vaskemaskiner udskiftes til en ny med en kapacitet på ni kilo, små to kilo større end de eksisterende.

Kommunikation Email

Post er blevet dyr og langsom, derfor er vi i Geelskovparken overgået til digital kommunikation på email, det giver lovgivningen mulighed for. Derfor henvender bestyrelsen og DEAS sig i Side 3fremtiden i videst muligt omfang på email til de enkelte ejere. Er der behov for print af emails og bilag, f.eks. ved generalforsamling, kan varmemesteren i kontortiden stille den service til rådighed. Indtil videre vil GP-Nyt blive omdelt.

Energimåling og energirapport

Der foreligger nu en ny energirapport, som lægges ud på hjemmesiden. Varmemesteren har sammen med en energikonsulent gennemgået vores bygninger. Bestyrelsen vil snarest muligt gennemføre de anbefalinger, der giver en hurtig besparelse.

Maskinparken

Lars og Peter er blevet bedre udrustet til at løse opgaverne. Først en bedre udstyret græsslåningsmaskine til erstatning for den syv år gamle og en ny bladsamler til de store arealer på parkeringspladserne og langs vejen.

Parken

Græsset på sletten og volden mod Skodsborgvej er blevet slået og beskåret for de mange selvsåede vækster. Helt i overensstemmelse med fredningen og de krav der blev stillet i sin tid for at tillade Geelskovparken lagt så tæt på skoven. Vi siger tak til Michael H Nielsen, GP 22 for hans indsats ved gennemgang af parken sammen med Lars og Peter. De udfører opgaverne med at passe de grønne områder efter den vejledning Michael har givet.

Administrative henvendelser til kontor og DEAS

Administrative spørgsmål må gerne stilles på to blanketter på vores hjemmeside, der ligger klar til udfyldelse. Den ene formular er til 1) Ejendomskontoret/ varmemesteren og den anden blanket til 2) administrator DEAS. Det vil lette behandlingen af jeres henvendelser, når det sker på denne måde.

Bestyrelsen fortsætter med at løse opgaverne, så vi har et velvedligeholdt Geelskovparken.

Venlige hilsener Bestyrelsen

Har du spørgsmål eller ​ønsker du at høre nærmere?

E/F Geelskovparken

Geelskovparken 2-54, Søllerød, 2830 Virum

Ejendomskontor GP 18

Varmemesteren kan kontaktes på kontor@geelskovparken.dk

Telefon: +45 40 15 71 33

Kontor-og telefontider

​Mandag

​kl 07.30 - 08.00

​Onsdag

​kl 17.30  - 18.00

Fredag

​kl 07.30 - 08.00

Fredag

​kl 15.30  - 16.00

Bebyggelsen ligger skråt over for Teknikerbyen ved Skodsborgvej på en stor, skrånende grund med Geelskov som nærmeste nabo

Administrator fra kl 08.00

DEAS Ejendomsadministration CVR 43104810 er administrator for Geelskovparken.

​Dirch Passers Alle 76, 2000 Frederiksberg

​Geelskovparkens kontaktperson hos DEAS er Henrik Fardrup.​

Henrik kan kontaktes på tlf.: 39 46 69 52 eller e-mail: hfa@deas.dk