Husorden for Ejerforeningen Geelskovparken


I henhold til §11 i vedtægterne fastsættes følgende bestemmelser:

Indholdsfortegnelse:
1. Affald
2. Beplantning
3. Cykler m.v.
4. Driftsforstyrrelser og reparation af fællesanlæg
5. Døre
6. Fælles depotrum
7. Hobbyrum
8. Husdyr
9. Leg og boldspil
10. Luftning af sengetøj
11. Motionsrum og svømmehal
12. Navneskilte og mærkater
13. Ombygning og ændring af lejlighederne
14. Opgangsorden
15. Parkering
16. Selskabslokale
17. Støj og røg
18. Udleje af lejlighed
19. Vand, varme og ventilation
20. Vaskeri
21. Varmesterens kontortid
22. Vinduesglas
23. WC, bad og afløb
24. Overtrædelse af husorden

1. AFFALD
Renovationssækkene i blokkenes skralderum må kun fylde til den markerede linje. Hvis husholdningsaffald (madrester) lægges i renovationssækkene skal det af hensyn til lugtgener være anbragt i lukkede poser.
I affaldsskakterne må kun kastes affald, som er anbragt i forsvarligt lukkede poser, så skakterne ikke bliver forurenet. Affaldsposerne må ikke indeholde glasskår, skarpe eller særligt tunge genstande. Sådanne genstande skal indpakkes f.eks. i avispapir og anbringes i renovationssækkene i blokkenes skralderum.
Affald herunder papkasser, vinkartoner, pizzabakker, som på grund af størrelse ikke frit kan passere gennem skakterne eller ikke kan være renovationssækkene, kan henstilles i renovationsrummet for storskrald ved opgang 30, hvorfra det bliver fjernet på Ejerforeningens bekostning. Storskralderummet har åbent alle dage.
Affald må ikke henstilles i opgange, kældergange eller andre fællesarealer.
Olie, kemikalier, rengøringsmidler og maling placeres i den grønne miljø-beholder i skralderummet ved nr. 38, batterier og elpærer i kasserne ved siden af.
Aviser, blade, flasker og glas (ikke porcelæn) anbringes i de grønne og blå ”bobler” på P-pladserne i tidsrummet kl. 08.00-20.00. Papkasser kan anbringes i et af skralderummene.
Byggeaffald, herunder køkkenskabe, gulvbrædder, hårde hvidevarer osv. må ikke anbringes i storskralderummet ved opgang 30, men skal fjernes af beboeren eller af håndværkerne hhv, leverandørerne. I øvrigt henvises til kommunens genbrugsplads Containerhaven, Rundforbivej 174, Nærum. Har åbent alle dage fra 10 - 18.
Haveaffald, grene, træer og jord anbringes i indhegningen vest for blok 1. Plastposer og potter lægges i de grønne affaldscontainere i indhegningen overfor.

2. BEPLANTNING M.V.
Beplantning i terrassehaverne skal overholde følgende mål:
Sidehækkene beskæres af foreningen til en højde svarende til 70 cm fra underkanten af overboens betonbrystning. Træer og buske må ikke være højere end oversiden af overboens betonbrystning. Står væksterne tættere ved sidehækken end 1,5 m, må de holdes nede, så de ikke overskrider en højde svarende til en linje fra hækkens overkant til et punkt 1,5 m inden på overkanten af overboens betonbrystning. Planter, der slynger sig op under den overliggende altan, skal beskæres så grene ikke vokser ind i revner og fuger i betonkonstruktionen. Klatrende vækster må ikke vokse ind i hækkene. Det er ikke tilladt at afskære grene og blomster eller på anden måde beskadige beplantningen på fællesarealerne.

3. CYKLER M.V.
Knallerter, cykler og barnevogne må ikke henstilles i indgangspartierne, men skal anbringes i cykelrummene i blok 1 – 4. I el-målerrummene i de lave blokke 5 – 8 må ikke henstilles cykler, de kan stilles i cykelstativerne ud for indgangsdørene. I øvrigt må el-målerrummene ikke anvendes som almindeligt opbevaringsrum til f.eks. madrasser, stiger, blomsterkumme og andet inventar. Der må dog henstilles barnevogne, små indkøbsvogne, kørestole, rollatorer og andre hjælpemidler til gangbesværede beboere i opgangen. Der kan dog for opgangens egen regning opstilles en reol/hylde eller et mindre skab i rummet, såfremt der er enighed herom blandt samtlige beboere i opgangen. Enhver anvendelse af el-målerrummet må ikke være til hinder for direkte adgang til krybekælder hhv. målerskabe. Det påhviler opgangens beboere at renholde rummet.
Defekte cykler og knallerter må ikke henstilles i de fælles cykelrum, men alene i beboernes egne kælderrum. Det skal påses, at knallerter ikke drypper olie på gulvene.
Cykling samt knallertkørsel er ikke tilladt på gangstier, fortorve eller græsplæner.

4. DRIFTSFORSTYRRELSER OG REPARATION AF FÆLLESANLÆG
Driftsforstyrrelser skal indberettes til varmemesteren og må ikke søges afhjulpet af lejlighedsejeren selv. Såfremt varmemesteren ikke er at træffe, skal administrator eller et bestyrelsesmedlem kontaktes.

5. DØRE
I det omfang døre til fællesrum er forsynet med lås, påhviler det brugerne at holde disse aflåst.

6. FÆLLES DEPOTRUM
Benyttelse af fælles depotrum i blok 4 skal ske efter de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte regler. Det påhviler den enkelte bruger at efterlade rummet i ordentlig stand med slukket lys og forsvarligt aflåst.
Følgende retningslinjer gælder for henstilling af effekter i rummet:
Der kan efter aftale med varmemesteren, der har nøgle til rummet, midlertidigt anbringes personlige effekter i forbindelse med renovering eller ombygning af en lejlighed. Ved midlertidigt forstås en periode på max. 3 måneder.
Effekter, der anbringes i rummet, skal mærkes med navn, adresse og dato for hensætning
Effekter, som henstår i depotrummet efter de 3 mdr., vil blive fjernet ved Ejerforeningens foranstaltning uden yderligere varsel.
Der må i depotrummet ikke henstilles cykler, knallerter, trækvogne, have- og terrassemøbler, altankasser, parasoller, udendørs planter til vinteropbevaring samt sommer-og vinterdæk til motorkøretøjer.
Ejerforeningen påtager sig intet ansvar for de personlige effekter, der er henstillet i depotrummet.

7. HOBBYRUM
Hobbyrummet står til disposition for beboere, der er medlem af pågældende hobbyklub. Det fremgår af Geelskovparkens hjemmeside, hvem der p.t. står for hobbyrummet.
Brug af hobbyrummet sker i øvrigt i henhold til de bestemmelser, der er opslået i rummet , jfr. vedtægternes § 11.

8. HUSDYR
Husdyr må holdes i lejlighederne, såfremt de ikke er til gene for beboere i de øvrige lejligheder, jfr. vedtægternes § 11.
Beboernes husdyr må ikke færdes i andres ejeres terrassehaver eller færdes løse i blokkenes opgange eller på ejendommens fællesarealer, men skal føres i snor af en ledsager, som det påhviler straks at fjerne eventuelle efterladenskaber.
Fordring af vilde dyr, herunder fugle er ikke tilladt fra altaner, terrasser eller på fællesarealer.

9. LEG OG BOLDSPIL
Boldspil må kun foregå på græsarealerne, fodboldspil kun øst for blok 4.
Farlige legeredskaber såsom flitsbuer, luftbøsser, slangebøsser m.m må ikke anvendes på ejendommens arealer.
Der må ikke tegnes på fliser, facader, murværk, trappeopgange eller andre steder på ejendommen.
Enhver form for leg på trapper og i kældergange er ikke tilladt.

10. LUFTNING AF SENGETØJ
Luftning af sengetøj skal foregår på altanen ikke udover rækværket.
Tørring af vasketøj på altaner hhv. i terassehaver skal foregå på stativ eller på ophængte snore, der ikke må være højere anbragt end øverste altankant/bøgehæk mod syd.
Rystning af duge, gulvtæpper m.m. må ikke foregå ud ad vinduerne, men skal foregå på altanen ikke udover rækværket.

111. MOTIONSRUM OG SVØMMEHAL
For at benytte disse faciliteter kræves medlemskab, der tegnes gennem administrator. Kontingentet fastsættes årligt og kun beboere kan blive medlem.
Benyttelse af faciliteterne skal ske i tidsrummet fra kl. 06.00 til 23.00 i henhold til de opslåede regler. Børn under 15 år har kun adgang i følge med et voksent medlem. Nøgle må ikke udleveres til ikke-medlemmer.

12. NAVNESKILTE OG MÆRKATER
Varmemesteren står for indkøb og opsætning af navneskilte i indgangspartiet, på postkasser og entredøren. Ejerforeningen afholder udgiften til 1 sæt navneskilte pr. ejer. Er glasset i dørskiltet revnet eller mangler, fås et nyt hos varmemesteren. Evt. udlejer skal sørge for og betale for et sæt navneskilte til eventuel lejer.
Mærkater til postkasser og døre med f.eks. ”nej tak til reklamer” må kun sættes på postkasser og evt. på brevsprækken i entredøren.

13. OMBYGNING OG ÆNDRING AF LEJLIGHEDER
Ved ombygning må der ikke foretages indgreb i bebyggelsens fællesinstallationer, da dette kan medføre ændringer i deres funktion. Fællesinstallationer omfatter: koldt vand, varmt vand, radiatorvand, afløb samt udsugning fra køkken og baderum. Der skal benyttes autoriserede installatører til ventilation, VVS og el.
Ved væsentlig ombygning af en lejlighed f.eks. ved flytning af køkken fra nord til syd skal:
1. der indhentes tilladelse fra ejerforeningens bestyrelse, da der gribes ind i bebyggelsens fælles installationer. Bestyrelsen skal have et projekt for ombygningen til godkendelse, inden arbejdet påbegyndes.
2. udsugning fra køkkenet fortsat ske via den lodrette udsugningskanal, som er placeret, hvor køkkenet oprindeligt har været på nordsiden af lejligheden. Det betyder, at der under loft skal føres en kanal fra emhætten i det nye køkken til den oprindelige udsugningskanal fra køkkenet. Udsugningskanalen fra badeværelset er ikke dimensioneret til en yderligere belastning og må ikke anvendes.

14. OPGANGSORDEN
Det er kun ved enighed i en opgang tilladt at udsmykke og henstille inventar i opgangen.
Udsmykning m.v. må ikke hindre/besværliggøre rengøring eller genere alm. færdsel
Dørhamre: o.lign. må ikke monteres på entredørene.
Fodtøj: det er forbudt at henstille fodtøj i opgangene.
Håndtag: af hensyn til et ensartet udseende af dørene i opgangene må der ikke ændres på håndtagene. De oprindelige ”knopper” skal så vidt muligt bevares. Hvis det på sigt ikke er muligt, skal varmemesteren kontaktes vedrørende nye håndtag.
Klistermærker: der må ikke sættes klistermærker på den side af entredøren, som vender ud mod opgangen.
Nøgleboks: i forbindelse med installation af tyverialarm i lejligheden er det tilladt at opsætte en sikkerhedsnøgleboks på væggen i trapperummet under 2. trappeløb.
Skilt: der må opsættes skilt ved døren om at alarm er opsat. Dette skilt skal placeres på dørkarmens gerigt. Det er varmemesteren som anviser placering af bokse og skilte.
Omkostninger ved etablering og nedtagning er ejerforeningen uvedkommende. Ved ophør af brug af boks og alarm, og senest ved lejlighedens fraflytning, skal boks og skilt nedtages, og væg/karm retableres. Er det ikke sket senest 14 dage efter flytning fra lejligheden, foretages arbejdet af ejerforeningen for lejlighedsejerens regning.
Tæpper i opgangen: Det er besluttet, at Ejerforeningen fremover står for anskaffelse af nye tæpper til de enkelte opgange. De nye tæpper er behandlet med brandhæmmende materiale efter bygningsmyndighedernes forskrifter
Der må ikke stilles potteplanter på tæpperne. Potteplanterne skal anbringes på risten ved indgangsdøren

15. PARKERING
Der må kun parkeres indregistrerede personbiler og motorcykler på de dertil indrettede pladser og således, at der ikke optages mere end én plads pr. beboer. Fast parkering er forbeholdt ejendommens beboere.
Ledige parkeringspladser kan midlertidigt benyttes til gæsteparkering og af håndværker- hhv. leverandørbiler. Besøgende til selskabslokalet ved blok 1 bedes anvende parkeringspladserne ved containerarealet.
Campingvogne, trailere og lign. må ikke henstilles på området.
Parkering på flisebelagte arealer og foran indgangspartierne er ikke tilladt. Kørsel på vej og parkeringspladser skal ske med nedsat hastighed.

16. SELSKABSLOKALE
For benyttelse af selskabslokalet betales et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen. Henvendelse om leje og reservering af selskabslokalet sker til varmemesteren i kontortiden. Vilkår for udlejning findes på hjemmesiden www.geelskovparken.dk og udleveres af varmemesteren ved reservering af lokalerne til underskrift.
Reservering af selskabslokalet kan tidligst foretages 12 måneder forud for den ønskede dato og liste over de reserverede datoer fremgår af hjemmesiden.
Såfremt der opstår fortolknings-spørgsmål eller tvistigheder omkring reglerne vedrørende benyttelse af selskabslokalet, afgøres disse endeligt af ejerforeningens bestyrelse.

17. STØJ OG RØG
Enhver form for unødig støj skal i perioden 22.00 – 08.00 være så afdæmpet, at det ikke er til ulempe for ejendommens øvrige beboere.
Brug af grill skal ske under størst mulig hensyntagen til andre beboere. Grilning må kun ske under låg. Brug af kulfyret grill er ikke tilladt.
Hvis køkkenet er flyttet fra nordsiden af lejligheden til sydsiden, skal madlavning ske under størst mulig hensyntagen til naboer, så de ikke generes af madlugt. Emhætte skal anvendes og skydedør og vindue skal være lukkede i fornødent omfang.
Benyttelse af boremaskine o.l. må kun ske mandag-fredag i tidsrummet kl. 08.00 – 18.00. Lørdage, søn- og helligdage kun i tidsrummet fra kl. 10.00 – 14.00.
Støjende arbejder i forbindelse med ombygninger o.l. må kun finde sted mandag til fredag fra kl. 08.00 – 16.00

18. UDLEJE AF EJERLEJLIGHED
Når en lejlighed udlejes, påhviler det ejeren at meddele lejerens navn og egen ny adresse til administrator samt at indsende lejekontrakten. I øvrigt henvises til §11 i vedtægterne for E/F Geelskovparken.
I konsekvens af vedtægternes § 13, er husordenen også gældende for lejere, hvorfor der i leje-kontrakten skal henvises til den til enhver tid gældende husorden.

19. VARME, VAND OG VENTILATION
Uregelmæssigheder vedrørende forsyningen af varme og vand skal straks meddeles til varme-mesteren, uanset om lejlighedsejeren selv skal afholde udgiften til eventuel reparation jfr. vedtægternes § 12.
Der må ikke umiddelbart tilsluttes nogen form for nye/ekstra radiatorer til centralvarme- varmeanlægget. I forbindelse med gulvvarme og håndklædetørrer i badeværelser skal anvendes elektriske varmekilder.
Ønsker en ejer alligevel at etablere gulvvarme og/eller håndklædetørrer med centralvarme-vand, skal ejeren selv betale for en ny energimåler, der måler lejlighedens totale varmeforbrug. Måleren skal monteres i installationsvæggen ved badeværelset. Varmemålerne på radiatorerne skal fjernes. Start og slut af arbejdet skal meddeles administrator.
Emhætter: Der er centraludsugning fra emhætten over komfuret. Det er ikke tilladt at opsætte emhætte med motor med forbindelse til den centrale udsugning. Emhætte med motor må kun recirkulere luften i køkkenet.
Ved flytning af køkken fra nord til syd skal emhætte i det nye køkken mod syd forbindes med den oprindelige ventilationskanal ved det oprindelige køkken. Se under pkt. 13.

20. VASKERI
Vaskeriet står til beboernes disposition i tidsrummet fra kl. 08.00 til kl. 22.00.
Maskinerne må kun anvendes til vask af beboernes eget tøj samt i overensstemmelse med de i vaskeriet opslåede regler. Poletter købes hos varmemesteren i kontortiden.
Uregelmæssigheder skal omgående indberettes til varmemesteren og samtidig hænges skilt op med ”ude af drift” hhv. ”varmemesteren orienteret” på den pågældende maskine.
Enhver bruger skal påse, at yderdøren holdes lukket, når vaskeriet forlades. Lyset slukkes automatisk.

21. VARMEMESTERENS KONTORTID
Varmemesteren træffes på ejendomskontoret ved opgang 18.
mandag kl. 07.30 – 08.00, onsdag kl. 17.30. – 18.00 samt fredag kl. 07.30 – 08.00 og kl. 15.30 – 16.00.
Uden for de nævnte tider kan lægges besked på telefon 45858908. el. på mobil 40157133 i nødstilfælde.

22. VINDUESRUDER
Skader på ruder i ejendommen skal anmeldes til varmemester hhv. administrator, der så vil foretage det videre fornødne.

23. WC, BAD OG AFLØB
Det er ikke tilladt at nedkaste genstande, som kan tilstoppe afløbet i wc-kummen. Gulvafløb samt afløb i brusekabine skal holdes renset. Reparation af defekte afløb, afløbsskåle og rør hen til hovedfaldstammen påhviler lejlighedsejeren.
Afløb ved udvendige nedløbsrør på altaner/terrasser skal også holdes renset.

24. OVERTRÆDELSE AF HUSORDENEN
Overtrædelse af husordenen kan medføre erstatningsansvar, udelukkelse fra benyttelse af fællesfaciliteter, jfr. vedtægternes § 11, stk. 3, eller - i grovere tilfælde – krav om fraflytning, jfr. vedtægternes § 13.

Enkelte punkter revideret af bestyrelsen december 2018.

Klik på Word-filen nedenunder