Club 38 er en selskabelig forening, der står for forskellige selskabelige arrangementer i løbet af året.

Desuden står klublokalet ved nr. 38, hvor der opstillet et helmatch billardbord til medlemmernes rådighed. ligesom bordtennislokalet ved nr. 30.

Medlemskab af klubben koster årligt 250 kr. pr. person.

Henvendelse om medlemskab rettes til formanden: Kirsten Fulgsang, GP 28, 1. th. tlf. 45 85 15 39.

Nøgle til Club 38- lokalet samt bordtennislokalet udleveres, efter at medlemskab er tegnet hos kasserer: Anne Haarløv, GP 22, 1, th. tlf. 43336043.

For øjeblikket er der 102 medlemmer. Indmeldelse sker ved at indbetale kr. 250 pr. person inden 1. april 2019.
Netbank: Reg. nr. 2253 kontonr. 6887-792-583

Club 38, Geelskovparken. Referat fra generalforsamling torsdag den 7. februar 2019


Da formanden, Lene Groos-Petersen i slutningen af 2018 fraflyttede Geelskovparken, tog bestyrelsesmedlem Ragna Malmberg ordet og foreslog Mette Mikkelsen som dirigent og Kirsten Fulgsang som referent.

Derefter aflagde Ragna Malmberg årsberetningen og nævnte de forskellige arrangementer, der havde været i årets løb.
Medlemstallet er 102.
Årsberetningen blev godkendt af forsamlingen.

Revisor Inger Bruun forelagde regnskabet. Forklarede en mindre difference i beholdningen. Regnskabet blev godkendt.

Jette Dorph fremlagde budgettet for 2019, og dette blev vedtaget.

Kontingentet forblev uændret, 250 kr./person.

Fra bestyrelsen ønskede Mogens Skovgård og Birthe Andersen ikke genvalg.
Som nye bestyrelsesmedlemmer blev Kirsten Fulgsang, Anne Haaløv og Gerd Hauschildt foreslået. Den resterende bestyrelse blev genvalgt, og de nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt. Desuden blev Lizzie Øster valgt til suppleant.

Inger Bruun ønskede ikke genvalg som evisor. Bestyrelsen anbefalede Martin Pedersen som revisor og dette blev godkendt af forsamlingen.

Ingen indkomne forslag.

Under eventuelt fremlagde bestyrelsen, at der var ønske om renovering af billardbordet i klublokalet. Det blev vedtaget at ansøge om økonomisk støtte fra Geelskovparkens ejerforening.
Bestyrelsen ønsker at undersøge hos Geelskovparkens ejerforeningen om gratis anvendelse af selskabslokalet.

Der blev taget afsked med Birthe Andersen, Mogens Skovgård og Inger Bruun, men tak for godt samarbejde.

Dirigenten erklærede derefter generalforsamlingen for afsluttet.


Dirigent: Mette Mikkelsen
Referent: Kirsten Fulgsang
15. februar 2019