Hjemmesiden redigeres af ejerforeningens bestyrelse.
Ris og ros kan sendes til .

Februar 2023: Bestyrelsen har indhentet forslag til ombygning af motionsafdelingen, så bassinet overdækkes.

.

Februar 2023
Isolering af kolde ydervægge</b>
Peter Fristrup Jensen, GP 50 1 th har sendt oplysninger om hans isolering af kolde ydervægge til brug for andre ejere:
En god metode er montering af Knauf GDS varmvæg, der monteres direkte på den indvendige betonflade. 
Tykkelsen på 42,5 mm kan være indenfor/flugter med vinduesrammer.
Det bemærkes, at på disse plader er isoleringen polystyren, som i den aktuelle udgave er erstattet af celleplast. 
Længde af plader er 250 cm., som passer med vores væghøjde.
Efterfølgende malerbehandles gipspladerne.
Februar 2023
Isolering af kolde ydervægge

Peter Fristrup Jensen, GP 50 1 th har sendt oplysninger om hans isolering af kolde ydervægge til brug for andre ejere:
En god metode er montering af Knauf GDS varmvæg, der monteres direkte på den indvendige betonflade.
Tykkelsen på 42,5 mm kan være indenfor/flugter med vinduesrammer.
Det bemærkes, at på disse plader er isoleringen polystyren, som i den aktuelle udgave er erstattet af celleplast.
Længde af plader er 250 cm., som passer med vores væghøjde.
Efterfølgende malerbehandles gipspladerne.

Januar 2023
Kære ejere

Energibesparelse ved lukning af svømmehal
Beboerne har sparet i 4. kvartal, 2022. Vi har oplevet fald i Geelskovparkens elforbrug med 20% og fjernvarmeforbruget med 17%. primært p.gr. af lukning af svømmehallen.

Opsætning af flere ladestandere
Elforbruget på de opsatte ladestandere er på et år steget med 150%. Det betyder en markant stigning i anvendelsen af ordningen, der bygger på brugerbetaling.
Der er afsat kr. 200.000 til etablering af 6 nye elstandere ved blok 3, når efterspørgslen er til stede. Derfor skal de ejere, der ønsker at købe en elbil, gerne melde sig, så der kan opsættes flere ladestandere, når behovet er der.

Vinduesvedligeholdelse og komfortforbedring
Som tidligere oplyst fremlægges snart forslag til en opretning - herunder terrassedøre m.m. – som en fællesudgift for de ejere, der har behovet. Der gives samtidig alle ejere individuel mulighed for udskiftning til energiglas og af tætningslister mod egen betaling. Der vil ligeledes blive genoptaget løbende grundig maling af vinduer mod nord, som ikke er vedligeholdt de sidste 10 år, hvor der anbefales en 5-årig opfriskning. Udgift til opgaverne er medtaget i budget 2023.

Totaludskiftning af vinduespartier er standset
Bestyrelsen ønsker ikke at benytte den bemyndigelse, som generalforsamlingen i marts 2022 gav til at undersøge muligheden for en total udskiftning af alle vinduespartier, da vinduerne - som tidligere nævnt - ikke er udslidte, og udskiftning derfor ikke er nødvendig. Udskiftningen ville unødigt gældsætte alle ejere og samtidig tømme ejerforeningens pengekasse.

Svømmehal til motionscenter
Beslutningen på generalforsamlingen om at nedlægge svømmehallen og etablere et motionscenter kan ikke gennemføres for afsatte kr. 530.000, men mere realistisk for kr. 3.500.000.
Der fremsættes derfor oplæg til en større modernisering og omdannelse af den 50 år gamle svømmehal til motionscenter, der gør lokalet attraktivt som samlingspunkt for alle ejere, som svømmehallen var i sin tid.

Proline - nedfaldsstammer for kloak
Mange af de synlige nedfaldsstammer i kældrene er blevet udskiftet på grund af gennemtæring. Der har været opstigning af kloakvand i nogle lejligheder; derfor påbegynder Proline en foring af de 50 år gamle skjulte faldstammer til lejlighedernes toilet og køkkenvaske med en relining. Der startes i februar i blok 7 og så blok 4. Herefter vurderes hvorledes der gennemføres relining i de øvrige blokke i 2023.

Storskrald og farligt affald afleveres på Genbrugspladsen
Storskrald skal sorteres efter Kommunens vejledning; derfor er ordningen ophørt i Geelskovparken. Hver ejer skal selv sørge for at bortskaffe dette affald og bruge Kommunens Genbrugsplads på Rundforbivej. Bed jeres håndværkere om at bortskaffe jeres evt. bygningsaffald, når I indgår håndværkeraftaler.

Udvidet affaldssortering og istandsatte depotrum
Depotrum er blevet ryddede, rengjorte og færdigmalede med ny belysning, der nu kan rumme de mere omfattende affaldscontainere. Kommunen udvider senere tallet til 10 containere også for udslidt tøj.
Vi sorterer alle former for affald som aldrig før og er generelt glade for det. Alle ejere har modtaget kommunens vejledning af sortering samt de grønne bio-poser. Vores skakte, bruges nu KUN til bio-affald i de grønne poser.

Bestyrelsesmedlemmer
Flere bestyrelsesmedlemmer i den nuværende bestyrelse ønsker gerne at fortsætte, men der er behov for to nye, som bestyrelsesmedlem eller suppleant. Gerne ejere, der f.eks. har baggrund i projektstyring eller kommunikation, og som har mod på at indgå i bestyrelsesteamet for at opretholde Geelskovparken vel vedligeholdt.

Den ordinære generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes i Mariehøj Centret torsdag 16. marts 2023. Der vil inden generalforsamlingen blive budt på lidt at spise og drikke, mens der sker registrering.
Der lægges et behov for væsentlig større vedligeholdelsesudgifter i 2023, men således at ejernes bidrag til fællesudgifter holdes uændrede i forhold til 2022.

Budget 2023 og fællesudgifter
Bestyrelsen ser i fremtiden, som netop nævnt, behov for større udgifter til den løbende vedligeholdelse, end det tidligere har været kendt, og ønsker samtidig at fastholde størrelsen af fællesbidraget. Ligeledes ønskes bankopsparingen aktiveret til vedligeholdelse af bygninger og andre faciliteter, så Geelskovparken bevares som et attraktivt sted at bo. Der udlægges på hjemmesiden en 5 års plan for større vedligeholdelsesopgaver til fornyelse af den 10 års plan, der ligger i dag.

Afstribning og hul i vejbelægning
Der er rettet henvendelse til Kommunen for at rette op på slitagen. Endvidere har Lars og Peter gået indgangsdøre og pumper efter, der bandt eller var slidte. Oplever du problemer så giv Lars eller Peter besked.

Ventilatorer og faldsikring på taget
Udskiftning af støjende og dårligt fungerende ventilatorer på tagene er blevet forsinket, og skiftes i april måned. Lovlig faldsikring, der benyttes af dem, der skal arbejde på tagene, er udført.

Bortskaffelse af nedfaldne blade
Til opsamling af nedfaldne blade indkøbes en opsamler, der letter det manuelle arbejde for Lars og Peter.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Kære ejere i Geelskovparken:                                                                                                              december 2022

Affalds- og genbrugssortering:

Vi står alle overfor en stor udfordring, når vi taler om vores nye affaldssortering. Her kommer lidt vigtige gentagelser, som også kan studeres nærmere i vores sorteringsvejledning:

 

De grønne små beholdere til madaffald er delt ud med indhold af grønne poser samt sorteringsvejledning. Alle anmodes om at tage dem i brug så hurtigt som muligt.

De grønne poser til madaffald må ikke overfyldes. Luften trykkes ud, og posen lukkes med en stram knude, og smides derefter i skakten. Der er bestilt klistermærker til vores affaldsskakter med æbleskrog på grøn bund og med teksten: MADAFFALD.

Når poserne er opbrugt, kan nye hentes i varmecentralen i nr. 42.

Det vil sige fremover bruges vores skakte kun til bioaffald. Alt andet skal sorteres i 9 fraktioner og henkastes i containere, der er anbragt på udendørs plads ved nr. 2 og nr. 10 samt affaldsrum i nr. 18, nr. 30, nr. 38 og nr. 54.

Hvis containerne til pap, plast m.m. er overfyldte, bedes man anvende containerne i de andre rum eller de udendørs pladser. Ellers bliver de ikke tømt af kommunen.

 

Affaldsrummet i nr. 30:

Bestyrelsen har besluttet at storskraldsrummet skal nedlægges, da containerne kommer til at fylde hele arealet og skal være nemme at køre ud til tømning.

 Rudersdal kommune har en storskraldsplads på RUNDFORBIVEJ 174, åben kl. 10-18 alle dage.

 

Vedligeholdelse af vinduer/terrassedøre: Der er ikke behov for total udskiftning af alle vinduer/terrassedøre i Geelskovparken.

Rådvad Centeret for bygningsrenovering/-bevaring har ved eftersyn i flere blokke af seks lejligheders vinduespartier, fundet frem til, at trærammerne ikke er udslidte, men sunde og gode med en levetid på de næste 50 år, når vedligeholdelsen sker som anbefalet af fagfolk.

Derfor kommer bestyrelsen til næste år med forslag til en generel fælles vedligeholdelse og mulighed for en individuel komfortforbedring, gennem skift til energiruder og nye tætningslister.

 

Udvendig vedligeholdelse:

Der blev under eftersynet konstateret behov for opretning i to lejligheder, som vil danne grundlag for igangsætning af en fælles vedligeholdelse for de ejere, der har problemer med skæve terrassedøre og vinduer og evt. knækkede hængsler.

Indvendig vedligeholdelse:

Den enkelte ejer betaler selv for at udskifte termoruder til energiruder - reduktion af u-værdi fra ca. 3 til 1,2, dvs. mere end halvdelen. Udgiften eksempelvis til energiruder mod syd er ca. kr. 35.000,-  (prisniveau i dag) pr. lejlighed, inkl. nedtagning og bortskaffelse.  Og et mindre beløb for udskiftning af tætningslister, smøring m.m.

Bestyrelsen ønsker – som beskrevet ovenfor - på denne måde at komme med et forslag til næste år, der kan tilgodese alle ejeres forskellige behov.

 

Ophør fra bestyrelsen:

Vi er oprigtigt kede af, at skulle meddele, at bestyrelsesmedlem Merete H. Jürgensen, har været nødsaget til at trække sig fra bestyrelsen af personlige årsager. Vi vil komme til at savne hendes store engagement på alle områder, og ønsker hende alt godt fremover.  I stedet indtræder vores 2. suppleant Michael Marshall.

                                                                                                                                        

Vores næste ”Spørg bestyrelsen” er tirsdag d. 3/1 2023.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et rigtigt godt nytår!

Kære ejere i Geelskovparken november 2022

Affaldssortering
Vi er kommet langt med at få løst opgaven omkring den udvidede affaldssortering, der skal være klar til årsskiftet.
Da der er minimum 3 måneders leveringstid på nogle mere brugervenlige og væsentlig pænere affaldscontainere, har vi foreløbig valgt, at tage imod de ekstra containere, som kommunen leverer uden betaling.
Samtidig har vi besluttet, at give de eksisterende rum til containerne, en tiltrængt overhaling med grundig rengøring og efterfølgende maling af vægge, loft og gulv.
Da ikke alle containere kan være i affaldsrummene, er vi i gang med at finde egnede steder til dem udendørs.
Kommunen vil udsende nærmere retningslinier til hver enkelt ejer omkring den kommende affaldssortering.

Vinduer
6 lejligheder har fået den udvendige side af deres vinduer besigtiget af en faglig ekspert , der er både snedker og tømrer samt arkitekt fra “Center for Bygningsbevaring i Raadvad”. Der blev omhyggelig valgt eksempler på lejligheder, hvor ejerne var mere eller mindre tilfredse med deres vinduer.
Der er blevet udarbejdet en rapport og resultatet er, at trækarme og rammer i samtlige lejligheder er sundt og synes at være i god kvalitet, men at ny malerbehandling bør udføres i nogle af lejlighederne indenfor få år. At der så kunne være steder, hvor f.eks. vindueshængsler, skinner ved terrassedøre og tætningslister kunne trænge til en kærlig hånd er noget helt andet og alt sammen noget, der kan udbedres.
Inden for de næste par uger afventer vi en plan fra Raadvad Centret med hensyn til opretning og fornyelse af vores vinduer. Med ”opretning og fornyelse” menes f.eks. skæve terrassedøre, skæve vinduer, knækkede hængsler o.l..
Hvis alt går efter planen, kan den udvendige vedligeholdelse/malerarbejde på vinduerne mod nord gå i gang i løbet af foråret 2023.

Vandrør
Nogle og måske endda ret så mange af vandrørene har nået en alder, hvor der skal tages stilling til, hvorvidt de bør udskiftes. Denne opgave ligger højt på listen over vigtige opgaver.

Kloakker og faldstammer
Her er vi kommet godt i gang med blandt andet stor hjælp fra en af vores egne beboere Ole Hecht Olsen og stor tak for det. Specielt er det faldstammerne, der er fokus på og formentlig bliver løsningen, at faldstammerne indenfor en rimelig tid skal have en ny indvendig belægning, en såkaldt “Relining”.


Ophør fra bestyrelsen
Vi er oprigtig kede af, at skulle meddele, at et af vores bestyrelsesmedlemmer Birthe Christiansen med øjeblikkelig virkning, har været nødsaget til at trække sig fra bestyrelsen af personlige årsager. Vi vil komme til at savne hendes store engagement og behagelige væremåde og kan kun ønske hende alt godt fremover.
I stedet for indtræder vores 1. suppleant Gerd Hauschildt i bestyrelsen.

Invitation
Vores formand Henrik Tiedemann inviterer ejere mandag 28. november 2022 til hyggeligt samvær og orientering om bestyrelsens arbejde og de påbegyndte og påtænkte opgaver.
Mødet bliver kl. 18.30 i selskabslokalet, hvor der vil blive budt på et glas vin, vand eller øl.

Vores næste “Spørg bestyrelsen” møde er tirsdag den 6. december kl. 19 - 20 i selskabslokalet.


Venlige hilsener
Bestyrelsen for Geelskovparken30.september 2022

Kære ejere i Geelskovparken

Bestyrelsen har løbende modtaget flere oplysninger om uafsluttede opgaver fra den afgående bestyrelse i løbet af september måned.
Efterhånden som vi har fået overdraget oplysninger, er vi gået videre for at kunne gennemføre opgaverne til glæde for os alle i Geelskovparken.

Klima og Energi mål
Vi har sat os et mål om at måle opgaverne i forhold til påvirkning på Klima og Energi. Den geopolitiske udvikling betyder, at økonomien skal medvirke til at mindske udgifterne til energi, der samtidig kan mindske klimapåvirkningen.

Øge den fælles vedligeholdelse og individuelle muligheder for forbedringer
Yderligere er det et mål, at vi skal øge den fælles vedligeholdelse samtidig med, at vi skal skabe individuelle muligheder for forbedringer og fornyelser for de ejere, der ønsker det, så ingen tvinges til at optage lån, som de måske hverken har behov for eller råd til.

Hvilke opgaver er vi i gang med?
Vi har gennemgået og vurderet behovet for opgaver, der skal løses indenfor de næste år samt de mange uafsluttede opgaver, der er overdraget os fra den tidligere bestyrelse.
En vigtig og påtrængende opgave er at opfylde kommunens udvidede krav til Geelskovparkens affaldssortering. Stor tak til Iben Langgaard, der har udarbejdet et gennemarbejdet forslag med flere muligheder. Affaldssorteringen skal gennemføres indenfor de næste måneder. Det betyder særligt, at dispensationen med affaldsskakte ophører. Bestyrelsen er i dialog med Kommunen og DEAS driftsafdeling for at skabe de bedste løsninger.

Kloakker og faldstammer
En anden opgave er at mindske forstoppelse af vores kloakker og faldstammer, hvor der flere steder i vores ejendom er problemer, endda hvor kloakken er steget op i lejligheden. Vi indhenter et tilbud på at gennemgå ikke blot kloakker, men også faldstammer, der ikke tidligere er hverken renset eller inspicerede. En påtrængende opgave, der kan tage nogle år at gennemføre.

Udsugning
Udsugning og ventilatorer på taget er kaput og skal udskiftes, der er tilbud som skal gennemføres. I disse energitider er det utroligt vigtigt, at vi i hver vores lejligheder, når temperatern nedsættes, bevarer og sørger for god udluftning, da der ellers kan komme ski

Beton- og sætningsskader
Der er påtrængende sætningsskader og problemer med betonen, som skal udbedres så hurtigt som muligt, efter vurdering af fagfolk. Det gennemføres nu i år.

Klimaskærmen og vinduer
Vinduerne i vores ejendom er en udfordring, de fleste ejere er tilfredse og ønsker ikke at de bliver tvunget til udskiftning af vinduespartier og et næsten lige så stort antal ejere ønsker nye vinduespartier. Vi arbejder for en øget fælles vedligeholdelse af vinduer og vil starte på nordsiden i forsommeren 2023. Der vil samtidig blive vurderet behov for renovering og udskiftning af karmtræ.
Endvidere, ser vi på en mulighed for udskiftning af ruder og tætningslister, der påhviler hver enkelt ejer. Bestyrelsen vil skabe et valg for alle ejere til en individuel udskiftning af rudeglas til lavenergi ruder og mulig fornyelse af tætningslister. En løsning hvor hver ejer kan vælge og opnå en energi- og komfortforbedring uden udskiftning af hele vinduespartier.

Svømmehallen
Der er 66 ejere, der betaler til svømmehal. Sauna og svømmehallen vil hurtigst muligt blive lukket og tømt af hensyn til den nuværende situation omkring energipriser og den beslutning, der blev truffet på generalforsamlingen i marts i år. Oplysning er lagt ind på hjemmesidens forside. For de beboere, der betaler kontingent til brug af svømmebassinet, vil de blive refunderet i januar 2023.

Udnyttelse af fjernvarme
Fjernvarmeprisen vil stige næsten 300% ved næste opkrævning, da ca. 60 % dækkes af gas og træpiller fordelt med halvdelen til hver. Derfor søger vi at få udnyttet energien bedre, som Geelskovparken modtager, så det kan skabe en bedre udnyttelse af energien i vores varmecentral.

Renholdelse

Renholdelse af trapper og vores indgangspartier skal øges, så de fremtræder mere imødekommende, når vi kommer og forlader Geelskovparken.

Elstandere på vores parkeringsarealer
Der er i dag 8 brugere af ladestandere ud for vaskeriet, derfor er der grundlag for at undersøge prisen for at udvide antallet af ladestandere ved de øvrige blokke. Det sætter vi i gang nu. Der har været lidt konkurrence om disse pladser, hvorfor der måtte findes en anden plads til invalideparkering, der optog en ladeplads.

Hjemmeside
Hjemmesiden skal gøres mere tilgængelig, så vi kan øge den digitale kommunikationen. Gerne opdelt i en del for ejere og en del til alle øvrige, der har interesse for Geelskovparken.

Øvrige opgaver
Der er flere opgaver, som vi arbejder med, og som vi vil oplyse om senere, men vi kan allerede oplyse, at vi arbejder for brugerbetaling blandt ejere, hvor det er relevant. Bestyrelsen har besluttet at frafalde ønske om honorarbetaling og for at opnå fordele, hvor øvrige ejere skal betale for at få dem.

Vi tilbyder møder med bestyrelsen første tirsdag i måneden kl. 19 – 20.
Vi giver mulighed for ”spørg bestyrelsen” første tirsdag i hver måned i selskabslokalet kl. 19 – 20.


Venlige hilsener
Bestyrelsen for Geelskovparken


30. august 2022

Vi er som ny bestyrelse allerede gået i gang med at sætte os ind i nogle af de opgaver der pågår, samt at skabe et overblik over de tiltrængte renoverings - og
vedligeholdelsesopgaver, der ligger forude.

Vi ser frem til et godt og frugtbart samarbejde med alle Geelskovparkens beboere og så snart vi har fået overdraget alle de nødvendige oplysninger fra den foregående bestyrelse og DEAS, vil I få yderligere information i starten af oktober.

Er der noget angående den udvendige vedligeholdelse i al almindelighed, der kræver
øjeblikkelig udbedring, bedes man kontakte Lars, hvorefter man vil finde ud af en løsning.

Fremover vil vi afholde et møde med ”Spørgsmål til bestyrelsen” den første tirsdag i hver måned. Første gang bliver tirsdag den 4.oktober kl. 19 – 20 i selskabslokalet, hvor der vil være mindst 2 bestyrelsesmedlemmer til stede.


Med venlig hilsen

Henrik Tiedemann ( formand )
Birthe Christiansen
Lone Fromberg
Bente Jensen
Merete Jürgensen

Gerd Hauschildt ( suppleant )
Michael Marshall ( suppleant )