Kære ejere i Geelskovparken                                                                           november 2022

Affaldssortering
Vi er kommet langt med at få løst opgaven omkring den udvidede affaldssortering, der skal være klar til årsskiftet.
Da der er minimum 3 måneders leveringstid på nogle mere brugervenlige og væsentlig pænere affaldscontainere, har vi foreløbig valgt, at tage imod de ekstra containere, som kommunen leverer uden betaling.
Samtidig har vi besluttet, at give de eksisterende rum til containerne, en tiltrængt overhaling med grundig rengøring og efterfølgende maling af vægge, loft og gulv.
Da ikke alle containere kan være i affaldsrummene, er vi i gang med at finde egnede steder til dem udendørs.
Kommunen vil udsende nærmere retningslinier til hver enkelt ejer omkring den kommende affaldssortering.

Vinduer
6 lejligheder  har fået den udvendige side af deres vinduer besigtiget af en faglig ekspert , der er både snedker og tømrer samt arkitekt fra “Center for Bygningsbevaring i Raadvad”. Der blev omhyggelig valgt eksempler på lejligheder, hvor ejerne var mere eller mindre tilfredse med deres vinduer.
Der er blevet udarbejdet en rapport og resultatet er, at trækarme og rammer i samtlige lejligheder er sundt og synes at være i god kvalitet, men at ny malerbehandling bør udføres i nogle af lejlighederne indenfor få år. At der så kunne være steder, hvor f.eks. vindueshængsler, skinner ved terrassedøre og tætningslister kunne trænge til en kærlig hånd er noget helt andet og alt sammen noget, der kan udbedres.
Inden for de næste par uger afventer vi en plan fra Raadvad Centret med hensyn til opretning og fornyelse af vores vinduer. Med ”opretning og fornyelse” menes f.eks. skæve terrassedøre, skæve vinduer, knækkede hængsler o.l..
Hvis alt går efter planen, kan den udvendige vedligeholdelse/malerarbejde på vinduerne mod nord gå i gang i løbet af foråret 2023.

 

Vandrør

Nogle og måske endda ret så mange af vandrørene har nået en alder, hvor der skal tages stilling til, hvorvidt de bør udskiftes. Denne opgave ligger højt på listen over vigtige opgaver.

Kloakker og faldstammer
Her er vi kommet godt i gang med blandt andet stor hjælp fra en af vores egne beboere Ole Hecht Olsen og stor tak for det. Specielt er det faldstammerne, der er fokus på og formentlig bliver løsningen, at faldstammerne indenfor en rimelig tid skal have en ny indvendig belægning, en såkaldt “Relining”.Ophør fra bestyrelsen

Vi er oprigtig kede af, at skulle meddele, at et af vores bestyrelsesmedlemmer, Birthe Christiansen, med øjeblikkelig virkning har været nødsaget til at trække sig fra bestyrelsen af personlige årsager. Vi vil komme til at savne hendes store engagement og behagelige væremåde og kan kun ønske hende alt godt fremover.
I stedet for indtræder vores 1. suppleant Gerd Hauschildt i bestyrelsen.

 

Invitation

Vores formand Henrik Tiedemann inviterer ejere mandag 28. november 2022 til hyggeligt samvær og orientering om bestyrelsens arbejde og de påbegyndte og påtænkte opgaver.

Mødet bliver kl. 18.30 i selskabslokalet, hvor der vil blive budt på et glas vin, vand eller øl.

Vores næste “Spørg bestyrelsen” møde er tirsdag den 6. december kl. 19 - 20 i selskabslokalet.
 


Venlige hilsener

Bestyrelsen for Geelskovparken

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   30. september 2022

 

Bestyrelsen har løbende modtaget flere oplysninger om uafsluttede opgaver fra den afgående bestyrelse i løbet  af september måned. 

Efterhånden som vi har fået overdraget oplysninger, er vi gået videre for at kunne gennemføre opgaverne til glæde for os alle i Geelskovparken.

 

Klima og Energi mål

Vi har sat os et mål om at måle opgaverne i forhold til påvirkning på Klima og Energi. Den  geopolitiske udvikling betyder, at økonomien skal medvirke til at mindske udgifterne til energi, der samtidig kan mindske klimapåvirkningen.

 

Øge den fælles vedligeholdelse og individuelle muligheder for forbedringer

Yderligere er det et mål, at vi skal øge den fælles vedligeholdelse samtdig med, at vi skal skabe individuelle muligheder for forbedringer og fornyelse for de ejere, der ønsker det, så ingen tvinges til at optage lån, som de måske hverken har behov for eller råd til.

 

Opgaver

Vi har gennemgået og vurderet behovet for opgaver, der skal løses inden for de næste år samt de mange uafsluttede opgaver, der er leveret os fra den tidligere bestyrelse.

En vigtig og påtrængende opgave er at opfylde kommunens udvidede krav til Geelskovparkens affaldsortering. Stor tak til Iben Langgaard, der har udarbejdet et gennemarbejdet forslag med flere muligheder. Affaldssorteringen skal gennemføres inden for de næste måneder.  Det betydersærl.igt, at dispensationen med affaldsskakter ophører. Bestyrelsen er i dialog med Kommunen og DEAS driftsafdeling for at  skabe de bedste løsninger. 

 

Kloakker og faldstammer

En anden opgave er at mindske forstoppelse af vores kloakker og faldstammer, hvor der ´flere steder i vores ejendom er problemer, endda hvor kloakvandet er steget op i lejligheden. Vi indhenter et tilbud på at gennemgå ikke blot kloakker, men også faldstammer, der ikke tidligere er hverken renset eller inspiceret. En påtrængdende opgáve, der kan tage nogle år at gennemføre.

 

Udsugning

Ventilatorer og udsigning på taget er kaput og skal udskiftes; der er tilbud, som skal gennemføres. I disse energitider er det utroligt vigtigt, at vi i hver vores lejlighed, når temperaturen nedsættes, bevarer og sørger for god udluftning, da der ellers kan komme skimmelsvamp.

 

Beton og sætningsskader

Der er påtrængende sætningsskader og problemer med betonen, som skal udbedres så hurtigt som muligt - efter vurdering af fagfolk. Det gennemføres nu i år. 

 

Klimaskærmen og vinduer

Vinduerne i vores ejendom er en udfordring; de fleste ejere er tilfredse og ønsker ikke, at de bliver tvunget til udskiftning af vinduespartier, og et næsten lige så stort antal ejere ønsker nye vinduespartier. 

Vi arbejder for en  øget fælles vedligeholdelse af vinduer og vil starte på nordsiden i forsommeren 2023. Der vil samtdig blive vurderet behov for renovering og udskiftning af karmtræ. 

Endvidere ser vi på en mulighed for udskiftning af ruder og tætningslister, der jo påhviler hver enkelt ejer. Bestyrelsen vil skabe et valg for alle ejere til en individuel udskiftning af rudeglas til lavenergiruder og mulig fornyelse af tætningslister. 

En løsning, hvor hver ejer kan vælge og opnå en energi- og komnfortforbedring uden udskiftning af hele vinduespartier.

 

Svømmehallen

Der er 66 ejere, der betaler til svømmehal. Sauna og svømmehal vil hurtigst muligt blive lukket og tømt af hensyn til den nuværende situation omkring energipriser og den beslutning, der bleve truffet på generalforsamlingen i marts i år. Oplysning er lagt ind på hjemmesidens forside. For de beboerer, der betaler kontingent til brug af svømmebassinet, vil de blive refunderet i januar 2023. 

 

Udnyttelse af fjernvarme

Fjernvarmeprisen vil stige næsten 300% ved næste opkrævning, da ca. 60% dækkes af gas og træpiller fordelt med halvdelen til hver. Derfor søger vi  at få energien bedre, som Geelskovparken modtager, så det kan skabe en bedre udnyttelse af energien i vores varmecentral. 

 

Renholdelse

Renholkdelse af trapper og indgangspartier skal øges, så de fremtræder mere imødekommende , når vi kommer og forlader Geelskovparken.

 

 

Elstandere på vores parkeringsarealer

Der er i dag otte brugere af ladestanderne ud for vaskeriet; derfor er der grundlag for at undersøge prisen for at udvide antallet af ladestandere ved de øvrige blokke. Det sætter vi i gang nu. Der har været lidt konkurrence om disse pladser, hvorfor der måtte findes en anden plads til invalideparkering, der optog en ladeplads.

 

Hjemmeside

Hjemmesiden skal gøres mere tilgængelig, så vi kan øge den digitale kommunikation, gerne opdelt i en del for ejere og en del til alle øvrige, der har interesse for Geelskovparken.

 

Øvrige opgaver

Der er flere opgaver, som vi arbejder med, og vi vil oplyse om senere, men vi kan allerede oplyse, at vi arbejder for brugerbetaling blandt ejere, hvor det er relevant. Bestyrelsen har besluttet at frafalde ønske om honorarbetaling og for at opnå fordele, som øvrige skal betale for. 

 

Mød bestyrelsen

Vi giver mulighed for at "spørge bestyrelsen" første tirsdag i hver måned i selskabslokalet kl. 19 - 20. 

 

Venlige hilsener

Bestyrelsen for Geelskovparken

 

 

Kære ejere i Geelskovparken                                                                                                  30. august 2022

 

Vi er som ny bestyrelse allerede gået i gang med at sætte os ind i nogle af de opgaver, der pågår , samt at skabe et overblik over de tiltrængte renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, der ligger forude.

 

Vi ser frem til et godt og frugtbart samarbejde med alle Geelskovparkens beboere, og så snart vi har fået overdraget alle de nødvendige oplysninger fra den foregående bestyrelse og DEAS, vil I få yderligere information i starten af oktober. 

 

Er der noget angående den udvendige vedligeholdelse i al almindelighed, der kræver øjeblikkelig udbedring, bedes man kontakte Lars, hvorefter man vil finde ud af en løsning. 

 

Fremover vil vi afholde et møde med "Spørgsmål til bestyrelsen" den første tirsdag i hver måned. Første gang  bliver tirsdag den 4. oktober kl. 19 - 20 i selskabslokalet,  hvor der vil være mindst to bestyrelsesmedlemmer til stede. 

 

Med venlig hilsen

 

Henrik Tiedemann (formand)

Birthe Christiansen

Lone Fromberg

Bente Jensen

Merete Jürgensen

 

Gerd Hauschildt (suppleant)

Michael Marshall (suppleant)

 

 

 

 

 
Hjemmesiden redigeres af ejerforeningens bestyrelse.
Ris og ros kan sendes til .